» အႏီ ၱမအဂၢိ ဈ ာပနပူဇာမွတ္တမး္
» ပဋိစၥ သမုပၸါတ္ အေျခခံသေဘာတရား
» ရွည္လ်ားတဲ႔ ဘ၀သံသရာ
» ပဋိစၥ သမုပၸါတ္ႏွင့္ ကမၼဘ၀ရွင္းတမ္းတရား
» ေရွးအတိတ္ ကံစြမ္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံုတရား
» ရုပ္နာမ္ခြဲ ပညတ္ပရမတ္ခြဲတရား
» ၆၂-ပါးေသာ မိစာၦဒိဌိမ်ား တရား
» ဆပၸါဏေကာပမသုတ
» သုညတ ဆိုဒ္ေအာင္ ရႈပါတရား
» ေတ၀ဇၨသုတ
» ဖဂၢဳနရဟန္း တရား
» ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ
» သမၺာ ဒိဌိ ငါးမ်ိဳးတရား
» အဂၢိ၀စ ၦသုတ္
» ကာယာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္
» ေ၀ဒနာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္
» စိတၱာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္
» ဓမၼာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္
» ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္
» သႆတ ဒိဌိႏွင့္ ဥေစ ၦဒ ဒိဌိမ်ား
» ၀ိသုဒၶိ (၇)ပါး(ရထား-၇စီး ဥပမာ)
» ပဥၥ ဂၤ ီကမဂ္ႏွင့္ အဌ ဂၤ ီကမဂ္ တရားေတာ္
» သတၱ႒ာနခုႏွစ္ပတ္ျဖစ္စဥ္ဗုဒၶ၀င္
» ျမတ္စြာဘုရားေရႊတိ၈ံု(၁)
» ျမတ္စြာဘုရားေရႊတိ၈ံု(၂)
» ေမတၱာတရားေတာ္
» ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာတရားေတာ္(၁)
» ျမတ္ဗုဒၶသရီရပူဇာတရားေတာ္(၂)
» ဣႆာႏွင့္ မစ ၦရိယ တရားေတာ္
» အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း တရားေတာ္(၁)
» အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္း တရားေတာ္(၂)
» ပညာရွိပါမွ ပြဲျဖစ္သည္ တရားေတာ္
» ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း တရားေတာ္
» ကုမုျဒာေတြပြင့္တဲ့ည တရားေတာ္(၁)
» ကုမုျဒာေတြပြင့္တဲ့ည တရားေတာ္(၂)
» သဗၺမဂၤလာ တရားေတာ္(၁)
» သဗၺမဂၤလာ တရားေတာ္(၂)
» ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ေကာင္းမႈ တရားေတာ္(၁)
» ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမြမ္းသည့္ေကာင္းမႈ တရားေတာ္(၂)
» မဟာပရိတၱ တရားေတာ္
» အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္(၁)
» အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိပႆနာ တရားေတာ္(၂)
» ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္ တရားေတာ္(၁)
» ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္ တရားေတာ္(၂)
» ခုဇၹဳတၱရာ တရားေတာ္(၁)
» ခုဇၹဳတၱရာ တရားေတာ္(၂)
» ဥတၱရာ၀တၳဳ တရားေတာ္(၁)
» ဥတၱရာ၀တၳဳ တရားေတာ္(၂)
» သိၾကားမင္းေရးေသာခႏၶီ စာတမ္း တရားေတာ္(၁)
» သိၾကားမင္းေရးေသာခႏၶီ စာတမ္း တရားေတာ္(၂)
» အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ တရားေတာ္(၁)
» အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ တရားေတာ္(၂)
» သုပၸ၀ါသာ တရားေတာ္(၁)
» သုပၸ၀ါသာ တရားေတာ္(၂)
» သီလႏွင့္ပညာ တရားေတာ္
» နိဗၺာနဓမၼဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္
» ရတနာသံုးပါးတန္ခိုး တရားေတာ္(၁)
» ရတနာသံုးပါးတန္ခိုး တရားေတာ္(၂)
» အတြင္းမီး အျပင္မီး တရားေတာ္
» ဂရုဏာဘာ၀နာ တရားေတာ္
» သာသနာၾကီးပြားေၾကာင္း တရား(၇)ပါး တရားေတာ္(၁)
» သာသနာၾကီးပြားေၾကာင္း တရား(၇)ပါး တရားေတာ္(၂)
» ေန႕စဥ္သံုး တရားေတာ္
» ကံေကာင္းသူမ်ား တရားေတာ္
» ဘ၀ေကာင္းေၾကာင္းေလးပါး တရားေတာ္
» အရႈပ္အရွင္း တရားေတာ္
» ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး တရားေတာ္
» ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ (၁)
» ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတာ္ (၂)
» မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့ အေျခအေနႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္
» ေသာတာပန္ သံဃာ့ ရတနာ ဂုဏ္ရည္တရားေတာ္
» One Day At Panditarama Forest Centre 2003-2004
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ေနရးထက္ေသေရး အေရးၾကီးပံု
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ မဟာကံထူးရွင္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ခႏၶာငါးပါးရွင္းတမ္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ အေသသတ္နည္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ေပ်ာ္ခ်ိန္က်မွေပ်ာ္ပါ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အစ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိက တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ အေမွာင္ငါးခင္း အလင္းငါးခ်က္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ အာယာနတရွင္းတမ္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ငရဲတစ္သက္ မဂ္ေရတစ္စက္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ နာမရူပ ပရိေစ ၦဒဉာဏ္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ဓါတ္ရွစ္ပါးရွင္းတမ္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ အရႈခံႏွင့္ အရႈဉာဏ္ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ သမထ၀ိပႆနာ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ သမထ၀ိပႆနာ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ကံေလးမ်ိဳး တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ၀ီသုဒၶီ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္း တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ၀ီသုဒၶီ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္း တရားေတာ္(၁)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းႏွင့္ ၀ီသုဒၶီ(၇)ပါး ရထား(၇)စင္း တရားေတာ္(၂)
» ေရစက္ခ် အဓိပၸါယ္ရွင္းတမ္း တရားေတာ္(၂)
» သိမ္ဆင္းေလာင္းလွဴျခင္း တရားေတာ္
» ၀ႏွစ္လံုးထပ္ၾကက္ေျခခတ္နည္း တရားေတာ္
» သစၥာထိုက္တဲ႔တရား၊ သစၥာဆိုက္တဲ႔တရား
» မူလႏွစ္ျဖာလကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္
» စုန္ေရနဲ႔ ဆန္ေရ တရားေတာ္
» မိုးကုတ္၀ိပႆနာအဖြဲ႔၏ မူ(၆)ခ်က္ တရားေတာ္
» အ၀ိဇၹာႏွင့္ တဏွာ လကၤာရွင္းတမ္း တရားေတာ္
» အရႈံးထဲကအျမတ္ တရားေတာ္
» ဒိ႒ိကပ္၊ ခြာပံု တရားေတာ္
» သာသနာဘယ္လို ျပဳၾကမလဲ တရားေတာ္
» သံသရာလည္ပံု(မုန္လံုးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္
» သံသရာလည္ပံု(မုန္လံုးစကၠဴကပ္) တရားေတာ္
» သံသရာစက္၀ိုင္း တရားေတာ္
» အမိႈက္ထဲကေရႊ တရားေတာ္
» သစၥာေလးပါးႏွင့္ ေမာင္ရင္ေျခေထာက္ တရားေတာ္
» သေျပသီးမွည့္ေကာက္စို႔ကြယ္ တရားေတာ္
» ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါေစ တရားေတာ္
» ေရြ႕လ်ားေနေသာနာရီလက္တံမ်ား တရားေတာ္
» အာသ၀၀င္ရိုးခ်ိဳးရန္ တရားေတာ္
» မိဘေက်းဇူးဆပ္ဖူးျပီလား တရားေတာ္
» ဖားေအာက္ေတာရတရားစခန္းအမွတ္တရ ႏွင့္ အႏ ၱရာယ္ပရိတ္တရားေတာ္
» Dhamma Lecture with overdubbed English translation
» ေတာက္ေျပာင္ေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ တရားေတာ္
» အရႈံးႏွင့္အျမတ္ တရားေတာ္
» အငွားႏွင့္သာ အျမတ္ရွာ တရားေတာ္
» အသံုးက်မွ အသံုးခ် တရားေတာ္
» ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ့မယ္ တရားေတာ္
» ရွိတာေပးမေ၀ေစနဲ႔ တရားေတာ္
» တည္တည္ၾကည္ၾကည္ တရားေတာ္
» မျမဳပ္ေပၚလြင္တင္ျပန္ျပီ တရားေတာ္
» မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ျပီ တရားေတာ္
» မတင္ျမစ္က်ယ္လူဆယ္ျပီ တရားေတာ္
» မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ျပီ တရားေတာ္
» နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ျပီ တရားေတာ္
» ၀ဲမစုပ္ေဆြး ေ၀းရျပီ တရားေတာ္
» ထကာရပ္လည္း မကပ္ျပီ တရားေတာ္(၁)
» ထကာရပ္လည္း မကပ္ျပီ တရားေတာ္(၂)
» ထကာရပ္လည္း မကပ္ျပီ တရားေတာ္(၃)
» ထကာရပ္လည္း မကပ္ျပီ တရားေတာ္(၄)
» ေျပာင္းကာလဲက်မထျပီ တရားေတာ္
» တိမ္းကာေစာင္းလည္းမေျပာင္းပါ တရားေတာ္
» ညြတ္ရာယိမ္း၍တိမ္းပါသည္ တရားေတာ္
» မွားမွားမွန္မွန္ တရားေတာ္
» တန္းတန္းမတ္မတ္ တရားေတာ္
» ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း တရားေတာ္
» ျဗဟၼာလူနတ္ပူေဇာ္အပ္၏ တရားေတာ္
» ေရတြက္ပိုင္းျခားမဆံုးႏိုင္ တရားေတာ္
» ဘယ္လိုျပင္လို႔ေနပါ့မယ္ တရားေတာ္
» သူရွိရင္မေၾကာက္ေတာ့ဘူး တရားေတာ္
» ျမင္၊ သိ တရားေတာ္
» ကိုယ့္စိတ္ရိွတာသိတာပါ တရားေတာ္
» ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ၾကိဳးစားေပါ့ တရားေတာ္
» ကုန္းေနေရေန ခ်မ္းသာေစ တရားေတာ္
» အသိရွိေလခ်မ္းသာေလ တရားေတာ္
» တရားရွိ မရွိ သိပါတယ္ တရားေတာ္
» ဆရာ့အေမြ တရားေတာ္
» မပူခင္ေလာင္မွန္းသိ တရားေတာ္
» ဘ၀စာေမးပြဲေအာင္ျမင္နည္း တရားေတာ္
» စိတ္ေနေကာင္းဖို႔ တရားေတာ္
» အေ၀းမသြားအနားမေန တရားေတာ္(၁)
» အေ၀းမသြားအနားမေန တရားေတာ္(၂)
» ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးျငိမ္းနိဗၺာန္ျပည္(၁)
» ရုပ္နာမ္သိမ္းေအးျငိမ္းနိဗၺာန္ျပည္(၂)
» ျငိမ္ျငိမ္ ျငိမ္းျငိမ္း တရားေတာ္(၁)
» ျငိမ္ျငိမ္ ျငိမ္းျငိမ္း တရားေတာ္(၂)
» လင္းလင္းမွိန္မွိန္(၁)
» ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း တရားေတာ္(၁)
» ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း တရားေတာ္(၂)
» ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရားေတာ္(၁)
» ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တရားေတာ္(၂)
» မရေသးတာ ရႏိုင္ပါတယ္ တရားေတာ္(၁)
» မရေသးတာ ရႏိုင္ပါတယ္ တရားေတာ္(၂)
» အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ပါ တရားေတာ္(၁)
» အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ပါ တရားေတာ္(၂)
» ေၾကာက္စရာကိုၾကိဳက္၊ ၾကိဳက္စရာကိုေၾကာက္ တရားေတာ္
» လြန္သြားျပီ တရားေတာ္
» မသိေသးလို႔ပါ တရားေတာ္
» လိုတိုးပိုေလ်ာ့ တရားေတာ္
» လွဴျပီးရင္လည္းယူစမ္းပါဦး တရားေတာ္
» လွဴလည္းလွဴ၊ ယူလည္းယူၾကပါဦး တရားေတာ္
» သူပါလို႔ေကာင္းတာပါ တရားေတာ္
» သိမွျဖစ္တယ္ ျဖစ္မွသိမယ္ တရားေတာ္
» ခ်ည္ထားမွန္းသိရင္ ျဖည္လိုက္ပါ တရားေတာ္
» ျပတ္ျပတ္သားသား တရားေတာ္
» အမွန္ကိုေျပႏိုင္ပါေစ တရားေတာ္
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၁)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၂)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၃)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၅)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၆)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၈)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၉)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာတရားေတာ္(၁၀)
» ေထရ၀ါဒနိဒါန္း တရားေတာ္
» ေထရ၀ါရ၏ အႏွစ္သာရ တရားေတာ္(၁)
» ေထရ၀ါရ၏ အႏွစ္သာရ တရားေတာ္(၂)
» ေထရ၀ါရႏွင့္ ျမန္မာျပည္ တရားေတာ္(၁)
» ေထရ၀ါရႏွင့္ ျမန္မာျပည္ တရားေတာ္(၂)
» အျမတ္ဆံုး ဒါန တရားေတာ္
» အက်ိဳးၾကီးလွ ျမတ္ဒါန တရားေတာ္
» အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္း တရားေတာ္(၁)
» အဘိဓမၼာျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာေနနည္း တရားေတာ္(၂)
» မခမ္းနားေပမဲ႔ ဆန္းျပားသည့္ေထရီမ တရားေတာ္
» မာရ္နတ္လည္ပင္းကို ေခြးေသေကာင္ပုပ္ ဘယ္သူဆြဲသလဲ တရားေတာ္
» မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ အပိုင္း(၁) တရားေတာ္(၁)
» မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ အပိုင္း(၁) တရားေတာ္(၂)
» မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ အပိုင္း(၂) တရားေတာ္(၁)
» မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ အပိုင္း(၂) တရားေတာ္(၂)
» ျငိမ္းေအးေတာဇဥ္ လွဴဒါန္းေစခ်င္ တရားေတာ္
» သဒၵါမွသည္ နိဗၺန္ဆီ တရားေတာ္(၁)
» သဒၵါမွသည္ နိဗၺန္ဆီ တရားေတာ္(၂)
» ၀ိပႆနာသံုးမ်ိဳး တရားေတာ္
» ျမတ္ေသာဒါန တရားေတာ္(၁)
» ျမတ္ေသာဒါန တရားေတာ္(၂)
» တရားနာတတ္ရေအာင္ တရားေတာ္
» သာသနာေတာ္ကို တင့္တယ္ေစသူမ်ား တရားေတာ္
» သံေယာဇဥ္ ၾကိဳး၀ိုင္းမွ စတင္ေက်ာခိုင္းသူ တရားေတာ္
» ေမတၱာသုတ္ နိဒါန္း တရားေတာ္(၁)
» ေမတၱာသုတ္ နိဒါန္း တရားေတာ္(၂)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၁)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၂)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၃)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၄)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၅)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၆)
» ပုေရေဘဒ သုတၱန္ တရားေတာ္(၇)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၁)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၂)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၃)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၄)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၅)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၆)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၇)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၈)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၉)
» ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ခန္းသင္တန္း တရားေတာ္(၁၀)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၁)(ေခ်ာက္ျမိဳ႕တြင္ေဟာၾကားပါသည္။)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၂)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၃)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၄)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၅)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၆)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၇)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္(၁)(မႏ ၱေလးျမိဳ႕)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၂)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၃)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၄)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၅)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၆)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၇)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၁) (ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕တြင္ေဟာၾကားပါသည္။)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၂)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္(၃)
» ဗုဒၶဘာသာငါးမ်ိဳးႏွင့္ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္(၄)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၁)(ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕တြင္ေဟာၾကားပါသည္။)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၂)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၃)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၄)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၅)
» အေျခခံ၀ိပႆနာ အလုပ္သင္တရားေတာ္(၆)
» ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၁)(ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕တြင္ေဟာၾကားပါသည္။)
» ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၂)
» ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၃)
» ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၄)
» ခႏၶာၪာဏ္ေရာက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္ (၅)
» ခႏၶာၪာဏ္ေရာက္ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္းတရားေတာ္(၆)
» သူေတာ္ေကာင္းဓါတ္ ေတ်းဇူးဆပ္ တရားေတာ္(၁)
» သူေတာ္ေကာင္းဓါတ္ ေတ်းဇူးဆပ္ တရားေတာ္(၂)
» အျမတ္ဆုံးရတနာ ေတြ႕ေအာင္ရွာ တရားေတာ္
» ေလာကသံုးပါး တရားေတာ္
» ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္
» ဘ၀ဆိုတာ ေပးဆပ္ျခင္း တရားေတာ္

Tuesday, March 18, 2008

တိဟိတ္ႏွင့္ ဒြိဟိတ္ကို နားလည္ျခင္း

တိဟိတ္ဆိုတဲ႔ စကားလံုးအနက္ကေတာ့ တိဆိုတာ သံုး၊ ဟိတ္ဆိုတာ ေဟာတု အေၾကာင္းရင္း အေျခအျမစ္။ ဒါေၾကာင့္ တိဟိတ္ဆိုတာ အေၾကာင္းရင္း အေျခအျမစ္သံုးပါးႏွင့္ ျျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္ေပါ့။

အေၾကာင္းဆိုတာကေတာ့ ဒီဘ၀မွာ ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းက ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္တဲ႔၊ မဂ္ၪာဏ္ဖိုလ္ၪာဏ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရသင့္ရထုိက္တဲ႔ အေၾကာင္းကိုေျပာတာ။ အဲဒီသံုးပါးျပည့္စံုရမယ္ေပါ့။ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္တဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မွသာလွ်င္ ေလာကီေရာ၊ ေလာကုတၱရာေရာ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အထက္တန္းက်တဲ႔ဉာဏ္ပညာကို ရႏုိင္ဖို႔၊ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေကာင္းမြန္ ထက္ျမက္သူျဖစ္ဖို႔ အရည္ အေသြး သံုးမ်ိဳးလိုအပ္တာေပါ့။ IQ လို႔ေျပာရင္လည္းရတာေပါ့။ အရည္အေသြး သံုးမ်ိဳးကေတာ့ (၁) အေလာဘ၊ (၂) အေဒါသ၊ (၃) အေမာဟဆိုေသာ တရားသံုးပါးပါပဲ။ တိရစာၦန္ေတြမွာက်ေတာ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ သက္သက္သာရွိတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔ကို အဟိတ္တိရစာၦန္လို႔ေခၚတာပါ။ လူေတြမွာက်ေတာ့ ေလာဘလည္းရွိ တယ္။ အေလာဘလည္းရွိတယ္။ ေဒါသလည္းရွိ တယ္။ အေဒါသ(ေမတၱာ)လည္းရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေမာဟ(အ၀ိဇၨာ)ပဲရွိတယ္။ အေမာဟ(၀ိဇၨာဉာဏ္၊ ပညာေစတသိတ္) မရွိဘူး။ အႏၶပုထုဇဥ္က အမွန္ကိုအမွန္တိုင္း သိတဲ႔သစၥာဉာဏ္(၀ိဇၨာ)မရွိဘူး။အဲဒီလူကိုဒြိဟိတ္လို႔ေခၚတာပါပဲ။
အေလာဘ
လူေတြမွာ ေမြးလာကတည္းက ေလာဘမူေလးပါလာတယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္တာေပါ့။ သာယာ ႏွစ္သက္ တဲ႔ေ၀ဒနာေၾကာင့္ အဲဒီ ျမင္ျမင္သမွ်ကို ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့သား၊ ငါ့မယား၊ လင္သား၊ ဥစၥာဆိုတဲ႔ သကာယဒိ႒ိ အစြဲ အလမ္းေတြရွိတဲ႔အတြက္ လိုခ်င္တယ္၊ တပ္မက္တယ္။ အေလာ ဘ (ဟိတ္)ရွိတဲ႔သူေတြက်ေတာ့ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေတြအေပၚ ကိေလသာအာရံုကာမဂုဏ္ေတြ အေပၚမွာ မတပ္မက္ဘူး၊ မစြဲလမ္းဘူး၊ ထို႔အတြက္ သူက စြန္႔လႊတ္ ႏိုင္တယ္။ထို႔ေၾကာင့္အေလာဘကိုကုသလမူလကုသိုလ္ရဲ႕အေျခအျမစ္လို႔ေခၚပါတယ္။

အေဒါသ
အေဒါသကေတာ့ သူတစ္ပါး ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္စီးလိုျခင္း မရွိတာေပါ့။ ေဒါသရွိတဲ႔သူက်ေတာ့ ပ်က္စီးေအာင္ မဖ်က္စီးခင္ကတည္းက သူ႔ရဲ႕စိတ္ပ်က္စီးေနရတာပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုလည္းထိခိုက္၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထိခိုက္တာ ပါပဲ။ ရင္ထဲမွာ ျငိမ္းေအးမႈ မရွိဘူး။ အေဒါသ(ေမတၱာ) ကိန္းေနသူရဲ႕ရင္ထဲမွာထာ၀ရ ေအးခ်မ္းေနတာေပါ့။ အေဒါသကလည္းကုသလမူလကုသိုလ္ရဲ႕အေျခအျမစ္ပါပဲ။


အေမာဟ

မေတြေ၀မႈပါ။ အေမာဟရဲ႕သေဘာက ေတာ္ေတာ္ေလးက်ယ္၀န္းပါတယ္။ ပညာသေဘာ၊ ၀ိဇၨာသေဘာ ျဖစ္တာကိုး။ သစၥာဆိုတဲ႔ သေဘာအမွန္တရားကို ခြဲခြဲျခားျခား သိမႈပါပဲ။ ခုပစၥဳပၸန္ဘ၀မ်ာ မိမိတို႔ရထားတဲ႔ ခႏၶငါးပါးဟာ ျဖစ္ျပီးပ်က္ေနတဲ႔ မျမဲတဲ႔ တရားၾကီးပဲဆိုတာကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိရမယ္။ သစၥာေလးပါးကို တတ္သိနားလည္ရမယ္။ ဒီလူ႔ဘ၀ ကိုဘာလို႔ေရာက္လာတာလဲ။ အျမင့္ျမတ္ဆံုးအလုပ္ဟာ ဘာလဲဆုိတာကိုသိတတ္တဲ႔ဉာဏ္ရွိသူရဲ႕အျဖစ္ဟာအေမာဟရ႕ဲသေဘာပါပဲ။

အေမာဟစိတ္ရွိသူ တိဟိတ္ဟာ အလိမၼာၪာဏ္ရွိသူျဖစ္ပါတယ္။ ကိေလသာအာရံု ကာမဂုဏ္တရားေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္တဲ႔ အစြမ္းသတၱိမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒီအယူ မွားလးမွန္လား ဆိုတဲ႔ ထိုးထြင္းသိတဲ႔ ၀ိဇၨာဉာဏ္ရွိတယ္။ သိတာနဲ႔ အဲဒီအယူကို စြန္႔ပစ္ႏိုင္တဲ႔ ပညိေျႏၵ၊ ပညာဉာဏ္ရွိတယ္။ ဆရာမွားကို ေတြ႕ရင္လည္း စြန္႔ခြါဖို႔၀န္မေလးဘူး။ ေတြေ၀မေနဘူး။ မိမိျဖစ္ရာပုဂၢိဳလ္၊ ျဖစ္ရာဘ၀ကိုလည္း ျမင့္တက္ ေအာင္ အထြတ္အထိတ္ ေရာင္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ ဉာဏ္ပညာ သိတတ္တဲ႔ သေဘာရွိတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ရွိဘ၀ေရာက္ရွိလာျခင္းဟာ ဘာအတြက္လဲဆိုတာ သိရွိျပီး တရားေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းမွာ တရားနာက်ဖို႔ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ တပည့္သာ၀ကတို႔၏ တရားေတာ္မ်ား ျပန္လည္နာၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ကလ်ာနပုထုဇဥ္ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားသူမ်ားမွာ အခ်ိန္တိုင္းမွာ တရားေတာ နာၾကားသင့္သည္ဟု ယူဆမိသလို နာၾကားရန္လည္း တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္လိုပါတယ္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ တရားေတာ္ မနာျဖစ္ခဲ႔ရင္ေတာင္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေရး သတိရွင္၍ ေနေစလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားရန္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္မွ် ၾကိဴးစားသည္ မျမတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အက်ိဳးမယုတ္ အသိတရား အထုိက္အေလ်ာက္တိုးတက္ခဲ႔မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳစားရၾကိဳးနပ္ပါလိမ္႔မည္။ အခ်ိန္တိုင္းမွာ တရားသတိ ရွိၾကပါေစ။

အားလံုး က်မ္းမာအစဥ္၊ သုခ၀င္၍ ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းျငိမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။